Спортен клуб за интеграция (С.К.И.) "Витоша"


Правила за мейлгрупата на С.К.И. "Витоша"

Правила

 1. Всякакъв спам е забранен.
 2. Писането следва да е разбираемо, конкретно по зададената тема. Препоръчително е изразяването на български език да е на кирилица.
 3. Не използвайте пощенския списък за лична кореспонденция с екипа, администратора, модератора и другите членове на групата.
 4. Не използвайте пощенския списък за дискусии, нямащи общо с дейностите на С.К.И. "Витоша". Допуска се публикуването на информация, не свързана с дейностите на организацията. В този случай адресанта, в началото на писмото е длъжен да посочи имейл за обратна връзка, на който да продължи дискусията по съответната тема.
 5. При започване на нова тема, използвайте подходящ "subject", адекватен на съдържанието на писмото. Не са разрешени писма с безсмислени или липсващи заглавия.
 6. Пропагандирането на всякакви противозаконни идеи и цели е забранено. Не се допускат дискриминация и проява на нетърпимост на основата на възраст, пол, раса, етнос, националност, вероизповедание, образователен ценз, социален статус и сексуалност (важи и за прикачените файлове).
 7. Само при нужда изпращайте прикачени файлове, тясно свързани с темата. Общият размер не трябва да надвишава 4 мегабайта.

Предупреждения и наказания

 1. При нарушаване на точки 1, 2, 3, 5 и 7 от правилата, нарушителят получава предупреждение. Предупреждението остава в сила, дори и нарушението да е поради технически проблем, хакерска намеса или сгрешен адресат.
 2. При събрани три предупреждения в рамките на един месец, лицето губи правото си да публикува в списъка за една седмица.
 3. При нарушаване на точки 4 и 6 от правилата, се губи правото за публикуване, без предупреждения, за една седмица.
 4. При натрупване на четири наказания (без право на публикуване за една седмица), петото наказание е лишаване от право на публикуване за срок от един месец.